A web interface to an NMDC hub https://code.ivysaur.me/nmdc-webfrontend/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

11 lines
1.0KB

  1. code.ivysaur.me/libnmdc v0.16.0 h1:/y4Olm/DoZn83vE/QV1NyjQ2MF20opEJ+sxwDlDTIoE=
  2. code.ivysaur.me/libnmdc v0.16.0/go.mod h1:ZHCjIX/zm29hd2H8YtzOBHiSyowZNOHvgoMRjKbBLLg=
  3. github.com/cxmcc/tiger v0.0.0-20170524142333-bde35e2713d7 h1:jBEtq1t2gpn2kEzvRlCUxvvrxl5aSWkXNPwe/hwvSNQ=
  4. github.com/cxmcc/tiger v0.0.0-20170524142333-bde35e2713d7/go.mod h1:ruCYvt9rtYymAr4rNmfYJrl1dz8HSXUFP7cufqKOsDI=
  5. github.com/googollee/go-engine.io v0.0.0-20170224222511-80ae0e43aca1 h1:EYruZXoG1VD2n22p93st1miPfLNB7KiTuyA7qit4gnU=
  6. github.com/googollee/go-engine.io v0.0.0-20170224222511-80ae0e43aca1/go.mod h1:MBpz1MS3P4HtRcBpQU4HcjvWXZ9q+JWacMEh2/BFYbg=
  7. github.com/googollee/go-socket.io v0.0.0-20170525141029-5447e71f36d3 h1:J+S/ZG2A5qZPZM4+WwpOA3cc5tVL8OTKf2mWEO2dXN0=
  8. github.com/googollee/go-socket.io v0.0.0-20170525141029-5447e71f36d3/go.mod h1:ftBGBMhSYToR5oV4ImIPKvAIsNaTkLC+tTvoNafqxlQ=
  9. github.com/gorilla/websocket v1.2.0 h1:VJtLvh6VQym50czpZzx07z/kw9EgAxI3x1ZB8taTMQQ=
  10. github.com/gorilla/websocket v1.2.0/go.mod h1:E7qHFY5m1UJ88s3WnNqhKjPHQ0heANvMoAMk2YaljkQ=